BIEŻĄCE WYDARZENIA - ROD im.Żwirki i Wigury w Białystoku

Rodzinny Ogród Działkowy
im. Żwirki i Wigury
Białystok
Poczta
Przejdź do treści

BIEŻĄCE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

10.09.2017
WYNIKI KONKURSÓW PRZEPROWADZONYCH
9 WRZEŚNIA 2017 ROKU

KONKURS
NAJŁADNIEJSZA DZIAŁKA

nr 215 -pierwsze miejsce- Szafrankowska Elwira i Tadeusz
nr 33 -drugie miejsce- Anna i Tomasz Średniccy
nr 226 -trzecie miejsce- Mirosława i Krzysztof Górscy

Wyróżniono dyplomami uznania i okolicznościowymi pucharami działki ogrodnicze :

nr 19 – Zdzisław i Józefa Browik
nr 92 – Krzysztof Plewa
nr 163 – Alicja i Zygmunt Gąsowski
nr 179 – Janina i Franciszek Nieciecki
nr 188 – Irena i Boleslaw Filipowicz
nr 231 – Agnieszka i Michał Fiedziukiewicz
nr 255 – Zbigniew Supiński

ORAZ

Działki rekreacyjne :

nr 20 – Maria i Jerzy Daniluk
nr 34 – Tamara i Wiktor Samojłowicz
nr 52 – Adam Jasiński
nr 98 – Andrzej Dakowicz
nr 106 – Alina Krawczyk
nr 134 – Jolanta Powichnowska
nr 153 – Halina i Stanisław Gibowicz
nr 162 – Anna Awieruszko
nr 180 – Honorata i Stefan Makarski
nr 185 – Eliza Czygier
nr 189 – Halina i Andrzej Musiał
nr 193 – Katarzyna i Krzysztof Sołowiej
nr 194 – Zofia i Kazimierz Pietraszko
nr 201 – Anna Kalina
nr 244 – Waldemar Szumiński
nr 248 – Irena Tyszkiewicz
KONKURS
NAJLEPSZA NALEWKA


Ex aequo  1. Stanisław Gibowicz  działka nr 153                   / przepis na nalewkę /
               1.Waldemar Szumiński                działka nr 244
               2.Helena Gibowicz                        działka nr 153     / przepis na nalewkę /
               3.Lucyna Halecka                         działka nr 145

KONKURS
JESIENNY BUKIET KWIATÓW

1. Przemysław Supiński          działka nr 254
2.Wanda Jagodzik                  działka nr 213
3.Elwira Szafrankowska        działka nr 215

KONKURS
NAJLEPSZE CIASTO

1. Katarzyna Sołowiej            działka nr 193  / przepis na ciasto /

KONKURS
JESIENNY KOSZ ZDROWIA

1. Stanisław Gibowicz          działka nr 153
2. Ewa Noskowicz                działka nr  53
3. Wanda i Jan Jagodzik     działka nr 213

25.08.2017
UWAGA - AWARIA


Działkowców korzystających z bramy wjazdowej Nr 3 prosimy o szczególną uwagę oraz ograniczenie wjazdów i skorzystanie z bram Nr 1 i  2.Od czwartku (24.08) mamy na terenie ogrodu poważną awarię rurociągu doprowadzającego wodę do szaletu ogrodowego i biura. W związku z powyższym będą wykonywane prace budowlane na w/w odcinku. Zakończenie prac przewidziane jest na wtorek (29.08)
 
Zarząd Ogrodu

30.05.2017

NSA – sprzedaż altany wolna od podatku PIT - 26.05.2017

Na stronie Naczelnego Sądu Administracyjnego pojawiło się uzasadnienie korzystnego dla działkowców wyroku w sprawie opodatkowania sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce (sygn. akt II FSK 3660/16). Sąd w pełni podzielił w nim stanowisko działkowca, reprezentowanego przez doradcę podatkowego Mariusza Przyborowskiego, i utrzymał w mocy korzystny dla działkowców wyrok WSA w Bydgoszczy (sygn. akt I Sa/Bd 526/16). Tym samym NSA potwierdził, że dzięki specyficznym regulacjom zawartym w ustawie o ROD, zbywając własność altany i pozostałych naniesień i nasadzeń (przy okazji przenoszenia prawa do działki) działkowiec z reguły skorzysta ze zwolnienia podatkowego.

Oddalając skargę kasacyjną Ministra Finansów, NSA stwierdził bowiem, że: „Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy ROD nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność. Powyższy przepis zawiera regulacje, które istniały na gruncie poprzedniej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r., gdzie w art. 15 ust. 2 funkcjonował tożsamy zapis. Przepis ten stanowi więc wyjątek od ogólnej reguły zawartej w art. 48 Kodeksu cywilnego. Rodzinne ogrody działkowe zakładane są na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz Polskiego Związku Działkowców. Nie stanowią one własności użytkownika działki. Zgodnie z zasadą lex specialis derogat legi generali ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych ma pierwszeństwo przed zastosowaniem przepisów kodeksu cywilnego. Tak więc, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy ROD nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych użytkownika działki, stanowią jego własność. Użytkownik działki nie jest natomiast właścicielem gruntu. Ponadto art. 15 ust. 2 ustawy ROD stanowi lex specialis do art. 47 i 48 Kodeksu cywilnego. Zatem użytkownik jest właścicielem rzeczy znajdujących się na terenie ogrodu działkowego”

W konsekwencji, wg. Sądu przychód ze sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów znajdujących się na działce należy zakwalifikować jako przychód ze zbycia rzeczy (tj. art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) u.p.d.o.f Powyższy sposób kwalifikacji sprzedaży oznacza, że działkowiec będzie musiał zapłacić PIT od nasadzeń i naniesień tylko wtedy, gdy dokona ich sprzedaży przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Odnosząc się do korzystnego dla swego klienta wyroku mec. M. Przyborowski stwierdził:

Jako, że sprawa dotyczyła interpretacji indywidualnej, wydany wyrok zobliguje Ministra Finansów (obecnie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej) do wydania korzystnej interpretacji na rzecz mojej klientki. Następnym krokiem będzie wystąpienie do właściwego urzędu skarbowego o zwrot nienależnie zapłaconego podatku z tytułu „sprzedaży działki”. Niemniej jednak, w moim przekonaniu, rozstrzygnięcie NSA daje szansę dla wszystkich byłych działkowców, którzy dotychczas zgodnie z interpretacją Ministerstwa uiścili (przy sprzedaży altany) podatek dochodowy z tego tytułu - mogą spróbować wystąpić o jego zwrot. O ile bowiem w Polsce nie istnieje prawo precedensowe, to w chwili obecnej już nie tylko ośrodek w Bydgoszczy, ale również NSA prezentuje korzystny dla działkowców pogląd. Tym samym można mieć nadzieje, że wpłynie to na inne WSA, a w dalszej kolejności na poglądy Ministerstwa Finansów.

Ze względu na okresy przedawnienia o zwrot nienależnie zapłaconego podatku mogą wystąpić działkowcy, którzy sprzedaży naniesień i nasadzeń dokonali nie wcześniej niż w 2011 roku. Dla tych podatników ostateczny termin na złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty upływa z końcem 2017 roku.

29.04.2017

Najnowszy numer „Zielona Rzeczpospolita” – Wiosna 2017
– Walne zebrania w ROD.Polecamy uwadze artykuły dotyczące kolejnego medialnego ataku na działkowców, zarządy ROD i Związek
Ponadto w numerze: poradnik dla działkowców dot. walnych zebrań w ROD, interpretacje przepisów prawnych odnośnie podatków, artykuł nt. monitoringu w ogrodach, informacja odnośnie aktualnych roszczeń do gruntów ROD oraz informacja o dotacjach gminnych dla ROD.
W numerze nie mogło także zabraknąć artykułów dot. ekologii: „Ogranicz plastik i bądź eco”, „Sypią się mandaty dla działkowców” oraz „Inspektor nadzoru apeluje”.
Zachęcamy do czytania tutaj

01.03.2017
SZKOLENIE

Szkolenie działkowców ubiegających się o nabycie prawa do działki organizowane przez OZP PZD w Białymstoku  odbędzie się w następujących terminach

16.01.2017
Komunikat Krajowej Rady PZD dot. zasady wycinki drzew i krzewów od 1 stycznia 2017 r.

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów – także na działkach w ROD.
Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość (działka) jest przez działkowca dzierżawiona.
Niemniej jednak nowelizacją wprowadzono znaczące zmiany w określaniu obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia - co wpływa na rozszerzenie zakresu swobody działkowców. Od 1 stycznia 2017 r. działkowiec może bowiem bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m². A zatem nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką krzewy zajmują.
Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji.
Istotne też jest, że jeśli działkowiec przed 1 stycznia 2017 r. złożył wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta o pozwolenie na wycinkę drzewa lub krzewów rosnących na jego działce i do końca 2016 r. decyzja w tej sprawie albo nie została wydana, albo jeszcze nie stała się ostateczna - stosuje się znowelizowane, korzystniejsze dla działkowców przepisy.

13.09.2016
35 lat PZD
Okręg Podlaski
W Białymstoku 10.09.2016 odbyły się uroczystości związane z obchodami 35 lat działalności PZD.Wśród zaproszonych gości był Prezydent Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski.
Foto
12.09.2016
Wyniki konkursu ROD im.Żwirki i Wigury w Białymstoku
" Najładniejsza działka"

Komisja konkursowa powołana przez Zarząd do wytypowania najładniejszych działek w roku 2016 w naszym Ogrodzie wybrała podczas dwóch przeglądów 25 działek wyróżniających się pod kontem estetyki, funkcjonalności, przestrzegania przepisów oraz ciekawych rozwiązań architektonicznych i szaty roślinnej. Z tego grona wyłoniła szesnaście, które mogą być wzorem do naśladowania i inspiracji w organizowaniu przestrzeni na działce.

Róża Sadowska                                             Działka nr 229
Elwira i Tadeusz Szafrankowscy                Działka nr 215
Barbara i Tadeusz Marcinowicz                Działka nr 224
Mirosława i Krzysztof Górscy                    Działka nr 226
Joanna Sidorowicz                                       Działka nr 167
Zofia Sobczyk                                               Działka nr 67
Elżbieta i Sławomir Paśniccy                      Działka nr 93
Tamara i Wiktor Samojłowicz                   Działka nr 34
Andrzej Dakowicz                                       Działka nr 98
Ludmiła i Włodzimierz Chwaszczewscy   Działka nr 115
Barbara Wajdzik                                        Działka nr 137
Janina Michniewicz                                    Działka nr 152
Janina i Franciszek Niecieccy                    Działka nr 179
Halina i Andrzej Musiał                             Działka nr 189
Wanda i Jan Jagodzik                                Działka nr 213
Maria i Kazimierz Cudowscy                    Działka nr 214

 
20.07.2016
Wyniki konkursu krajowego
"Wzorowa altana"

Prezydium Krajowej Rady PZD, działając na podstawie Statutu PZD oraz uchwały 60/2016 Prezydium KR PZD z dn. 21 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego "Wzorowa altana" podjeło uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia tego konkursu.
Zdj. altany Sebastiana Niewiadomskiego w ROD "Radiowo-Fosa II" w Warszawie

18.07.2016
PRZENIESIENIE PRAW DO DZIAŁKI

Ustawa o ROD z 2013 r. wprowadziła jasne zasady pozwalające działkowcom przenosić swoje prawo do działki na inne osoby. Mimo wyraźnych zapisów wielu działkowców nadal nie wie, jakie przepisy obowiązują w tym zakresie i jakich należy dopełnić formalności. Zarówno do Krajowej Rady, jak i okręgowych zarządów napływają pytania związane z procedurą przekazania działki na rzecz innej osoby, dlatego warto jeszcze raz przypomnieć, że proces ten reguluje art. 41 ustawy o ROD. Należy wyraźnie zaznaczyć, że działkowiec jest jedynie dzierżawcą działki, a nie jest właścicielem. Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce stanowią oczywiście jego własność, ale grunt, na którym znajduje się działka już nie. Należy on bowiem do gminy lub Skarbu Państwa. Grunty te są oddane w użytkowanie na czas nieoznaczony lub w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na zakładanie ogrodów. PZD jest więc ich użytkownikiem. Działkowiec nie może zatem sprzedać działki, ponieważ nie jest ona jego własnością. Mimo, że jest to zapis wynikający wprost z ustawy, na wielu stronach internetowych pojawiają się ogłoszenia o sprzedaży działki rekreacyjnej. Trzeba zachować szczególna ostrożność przy ocenie takich ofert, ponieważ często wprowadzają one przyszłych użytkowników w błąd co do stanu prawnego gruntu. Zatem należy jeszcze raz podkreślić, że przeniesienie prawa do dzierżawy nie stanowi sprzedaży działki.

Przeniesienie prawa do działki następuje w drodze umowy zawartej pomiędzy działkowcem a pełnoletnią osobą fizyczną (art. 41 ust. 1 ustawy o ROD). Taka umowa obejmuje oświadczenie o przeniesieniu prawa. Powinna też regulować kwestię rozliczenia stron za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty stanowiące własność działkowca (art. 42 ust. 2 ustawy o ROD). Warto pamiętać, że w ramach osób bliskich można przenieść prawo nieodpłatnie, w formie darowizny, ale trzeba to zaznaczyć w umowie.

Duże znaczenie ma forma omawianej powyżej umowy. Ustawa wymaga, aby została zawarta w formie pisemnej, z podpisami notarialnie poświadczonymi. Co ważne, nie jest wymagana forma aktu notarialnego. Chodzi jedynie o to, aby autentyczność podpisów stron w umowie została urzędowo poświadczona przez notariusza. Oznacza to, że osoby, które chcą między sobą przenieść prawo do działki powinny sporządzić pisemna umowę, a następnie podpisać ją w obecności notariusza. Umowę należy sporządzić w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i dodatkowy egzemplarz, który trzeba złożyć do zarządu ROD.  Brak zachowania takiej formy spowoduje nieważność umowy.

Jeżeli spełni się powyższe wymagania, to umowa będzie ważna. Jej skuteczność będzie jednak zawieszona do czasu zatwierdzenia umowy przez zarząd ROD. Procedura taka wynika z konieczności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ogrodu. W tym celu należy wraz z umową złożyć do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki. Przykładowy formularz takiego wniosku, jak i samej umowy znajduje się na stronie internetowej Polskiego Związku Działkowców w zakładce Prawo (Wzory dokumentów).

Od chwili złożenia tego wniosku zarząd ogrodu ma 2 miesiące na zatwierdzenie lub odmowę zatwierdzenia takiego przeniesienia. Zatwierdzenie to powinno przyjąć formę uchwały zarządu ROD. Jeżeli we wskazanym terminie nie zapadnie żadna uchwała, to przeniesienie prawa do działki będzie uważane za zatwierdzone z mocy prawa (art. 41 ust. 3 ustawy o ROD) i działkowiec nie będzie już musiał dopełniać żadnych dodatkowych formalności.

Zarząd ROD może odmówić zatwierdzenia w formie uchwały, ale tylko z ważnych powodów. Uchwała taka musi być uzasadniona i przybrać formę pisemną pod rygorem nieważności. Odmowa zatwierdzenia może być zaskarżona do sądu przez każdą ze stron umowy. Ewentualne orzeczenie sądu o bezskuteczności odmowy zastąpi zatwierdzenie przeniesienia praw do działki (art. 41 ust.7 ustawy o ROD).

15.07.2016
HODOWLA ZWIERZĄT

 

Ustawianie uli na swoich działkach jest nielegalne i zabronione ze względu na bezpieczeństwo przebywajacych wokół ludzi.
Jeżeli obecność owadów jest uciążliwa dla sąsiadów (użądlenia i alergia na jad pszczeli.) właściciel pasieki może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej.
Lokalizację pasieki i możliwość prowadzenia hodowli pszczół określa Regulamin ROD.Warunkiem jest zgoda walnego zebrania. Wówczas zarząd ROD ma obowiązek wygospodarowania na zbiorową pasiekę wydzielonego miejsca na uboczu ogrodu. Ule tam umieszczone muszą być odizolowane od pozostałej części ogrodu ze względów bezpieczeństwa wysokim żywopłotem lub ekranem (3 m).

§ 37 REGULAMIN ROD
1.W ROD, za zgodą walnego zebrania ROD, dopuszcza się hodowlę pszczół.
2.Hodowla pszczół może być prowadzona wyłącznie w zbiorowej pasiece.
3.Pasieka, o której mowa w ust. 2, jest to wydzielona na ten cel część terenu ogólnego ROD, odizolowana od pozostałej części ROD żywopłotem wysokim lub ekranem, o wysokości nie mniejszej niż 3 metry.
4.Wszelkie prace w pasiece należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo działkowców.
5.Działkowcy, którzy prowadzą hodowlę pszczół w pasiece ogrodowej tworzą koło pszczelarzy.
6.Nadzór nad działalnością koła sprawuje zarząd ROD.


Na działce w ROD możliwe jest prowadzenie hodowli wyłącznie gołębi, kur lub królików (§58). Dopuszczalną liczbę zwierząt określa zarząd ROD uwzględniając m.in. aby nie zakłócało to korzystania z działek innym. Z tych względów wszelkie hodowle prowadzone w ROD nie mogą być liczne. O ile zgoda na hodowanie kur i królików wynika wprost z regulaminu, to warunkiem prowadzenia hodowli gołębi jest uzyskanie zgody walnego zebrania ROD. Hodowane zwierzęta powinny być przechowywane w klatkach, które muszą stanowić integralną część altany (powierzchnia klatek wliczana do powierzchni altany). Chów dopuszczonych gatunków jest możliwy wówczas, jeśli inne przepisy, w tym przepisy prawa miejscowego, tego nie zabraniają.
Regulamin ROD zabrania stałego utrzymywania na działce psów i kotów. Można przyprowadzać tu swoich pupili, jednak muszą one razem z właścicielami każdorazowo opuszczać teren ROD.

26.04.2016
Sąd Najwyższy rozstrzyga wątpliwości dotyczące art. 37 ustawy o ROD

W myśl przepisów ustawy o ROD z dnia 13 grudnia 2013r. Zarząd ROD może wypowiedzieć umowę dzierżawy działkowej działkowcowi, który uporczywie nie przestrzega przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz Regulaminu ROD. Powody wypowiedzenia wymienione są w art. 36 ustawy. Kolejny artykuł ustawy stanowi, że działkowiec nie godzący się z decyzją Zarządu ROD – może w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę – wytoczyć przed sądem powództwo o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne albo o przywrócenie prawa do działki na poprzednich warunkach.
Na gruncie tego właśnie przepisu pojawiło się pytanie – czy wytoczenie przez działkowca powództwa zawiesza wykonanie uchwały o wypowiedzeniu, dopóki sprawy nie rozstrzygnie sąd? Jednym słowem, czy działkowiec do momentu prawomocnego orzeczenia sądu może w dalszym ciągu korzystać z działki? W praktyce pytanie to powodowało wiele wątpliwości.
W ostatnich dniach wątpliwości te zostały rozwiane. W dniu 7 kwietnia Sąd Najwyższy w Izbie Cywilnej po rozstrzygnięciu zagadnienia prawnego III CZP 2/16 orzekł, iż cyt. „wniesienie przez działkowca - na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 40 ze zm.) – powództwa o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej nie ma wpływu na wygaśnięcie prawa do działki z upływem terminu wypowiedzenia.”
Orzeczenie to rozwiewa wszelkie wątpliwości, jakie pojawiły się w praktyce w związku z niniejszym zagadnieniem. Z upływem terminu wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej - działkowiec traci prawo do działki, nawet jeśli złożył powództwo w sądzie. Z chwilą upływu terminu wypowiedzenia do momentu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy - dysponentem działki staje się Zarząd ROD.

Anna Ślusarczyk
Inspektor ds. terenowo – prawnych

02.03.2016
SZKOLENIE

Szkolenie działkowców ubiegających się o nabycie prawa do działki organizowane przez OZP PZD w Białymstoku  odbędzie się w następujących terminach (tutaj)
 

UWAGA NA MUMIE
08.02.2016
  
Podczas zimowych odwiedzin na działce przyglądajmy się uważnie koronom drzew owocowych, szczególnie jabłoni i śliw, pod względem obecności na nich mumii, czyli zgniłych i zaschniętych owoców.
Jakie jest zagrożenie?
Mumie są źródłem rozprzestrzeniania się groźnych chorób: brunatnej zgnilizny drzew pestkowych lub ziarnkowych. Pozostawienie ich na drzewach sprzyja znacznie silniejszemu porażeniu tymi chorobami w kolejnym sezonie. Rozsiewające się z nich zarodniki już od wczesnej wiosny mogą powodować porażenia kwiatów, które zamierają, a później – owoców, powodując ich gnicie.
Co należy robić?
Wszystkie mumie należy usunąć z drzew a następnie głęboko zakopać. Zwracajmy też uwagę na mumie leżące już pod drzewami. Je trudniej jest zauważyć ale również powinniśmy je usuwać,  ponieważ stanowią takie samo zagrożenie jak mumie pozostające jeszcze na drzewach.
Warto więc połączyć spacer po działce z profilaktyczną lustracją drzew, dzięki czemu w prosty i ekologiczny sposób skutecznie ograniczymy choroby, których skutki będziemy obserwować zwykle dopiero w postaci gnijących owoców, a wtedy będzie już trochę za późno.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części Krywlan w Białymstoku (rejon ulic:
K. Ciołkowskiego i A. Mickiewicza) 
LEGENDA

15.10.2013

              W związku z modernizacją naszego ogrodu wiążącą się z likwidacją znacznej ilości działek ustanowiono nową numerację w oparciu o pozostałe w ROD.

Poniżej zdjęcia przedstawiają aktualny obrys terenu ROD im.Żwirki i Wigury po iwentaryzacji geodezyjnej.

monitoring pozycji
Rodzinny Ogród Działkowy im. Żwirki i Wigury
ul. Ciołkowskiego 2/4 Białystok 15-245
e-mail : rodbialystok@wp.pl
tel . 533 330 001
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego