ALTANKA-BUDOWA - ROD im.Żwirki i Wigury w Białystoku

Rodzinny Ogród Działkowy
im. Żwirki i Wigury
Białystok
Poczta
Przejdź do treści

ALTANKA-BUDOWA

O NAS > PRAWO W OGRODZIE
Altana ogrodowa - jaka powinna być?

Kwestie altanki na działce reguluje szereg przepisów, z którymi warto się zapoznać jeżeli zamierzamy przystąpić do budowy lub nabyliśmy działkę z istniejącą altanką. Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie, co kryje się pod definicją altanka ogrodowa ? Na to pytanie odpowiada nam Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która w Art.2  ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40) wprowadza definicje altanki działkowej- przez którą należy rozumieć wolno stojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym.

Tak więc nasza altanka może mieć konstrukcję drewnianą  i murowaną.

Kolejnym krokiem przed rozpoczęciem budowy naszej altanki jest zapoznanie się z przepisami dotyczącymi wymiarów naszego przedsięwzięcia, który pozwoli nam na uniknięcie kłopotów z nadzorem Budowlanym.

Kwestie tą reguluje ustawa o ROD z dnia 13 grudnia 2013 r. art.2 pkt.9a mówiący, że altanka działkowa położona na terenie rodzinnego ogrodu działkowego może mieć powierzchnie zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekroczy 12 m2. oraz uchwalonym przez Krajową Radę PZD w dniu 1 października 2015 r. Regulaminie ROD, mianowicie w § 44 pkt.2-6 mówiącym, że altana działkowa może mieć powierzchnię zabudowy mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych do 35 m2. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2, przy czym musimy pamiętać, że odległość altanki od granicy działki wynosi 3m.

Oprócz powyższych wymiarów altanki, ważnym jest zapoznanie się z  § 45 Regulaminu ROD mówiącym, że działkowiec obowiązany jest powiadomić na piśmie zarząd ROD o zamiarze budowy, nadbudowy lub rozbudowy altany działkowej, załączając rysunek uwzględniający jej powierzchnię zabudowy i wysokość oraz usytuowanie względem granic działki zgodnie z parametrami określonymi w § 44. Pamiętajmy, że Zarząd ROD jedynie przyjmuje zgłoszenie, a nie wydaje pozwolenia na jej budowę, gdyż zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego art.29 pkt. 1 ust. 4 pozwolenia na budowę nie wymaga budowa altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40).

Jak liczona jest powierzchnia zabudowy altanki ogrodowej?

W brew naszym przekonaniom i twierdzeniach niektórych z nas, że powierzchnie zabudowy liczy się na wysokości 50 cm od  poziomu gruntu, niektóre wykonane przez działkowców altanki o konstrukcji tzw. grzyba, które w podstawie są zgodny z wymiarami obwarowanymi w przepisach, natomiast ich górna część przekracza granice normy.
Zgodnie więc z obowiązującą definicją zawartą w polskiej normie PN-ISO 9836:1997 przez powierzchnię zabudowy uznaje się powierzchnię terenu zajętego poprzez budynek w stanie wykończonym, mierzonym przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu. .

Jak liczona jest wysokość altanki na wzniesieniu?

Na to pytanie znajdziemy odpowiedź również w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury § 7 mówiący, że wysokość budynku lub jego części, służąca do określenia maksymalnego, pionowego wymiaru budynku, liczy się od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, gzymsu lub attyki bądź jako wymiar liczony od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych.
Tak więc podczas budowy altanki działkowej na zboczu musimy pamiętać, aby wejście do budynku było usytuowane od strony najwyżej położonego poziomu terenu.

Co rozumiemy pod pojęciem dach płaski, a dach stromy?

Jak już wcześniej było wspomniane altanka działkowa zgodnie z Regulaminem ROD oraz Ustawą Prawo Budowlane może mieć wysokość 5m przy dachu dwu spadowym oraz 4 m przy dachu płaskim. Na wyżej wymienione definicje możemy uzyskać odpowiedź w Polskiej Normie PZ-89/B-10425, która stanowi, iż:
• dach płaski jest to dach o kącie nachylenia konstrukcji połaci nie większej niż 12o stopni
• dach stromy jest to dach o kącie nachylenia konstrukcji połaci większej niż 12o stopni

Inspektor ds. inwestycji
OZ w Szczecinie
Marian Pawłowski


Modernizacja i budowa altany

Zadania zarządu ROD w zakresie budowania i modernizacji altan

Od dnia 19 stycznia 2014r. altana zlokalizowana na działce w ROD może posiadać powierzchnię zabudowy do 35 m2 oraz wysokość do 5 m przy dachach stromych i do 4 metrów przy dachach płaskich.

Należy podkreślić, iż obecnie obowiązująca regulacja jest bardzo rygorystyczna. Ustawodawca w art. 13 ust. 1 ustawy o ROD jednoznacznie wskazał, iż „na terenie działki nie może znajdować się altana, której powierzchnia zabudowy przekracza powierzchnię określoną w art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.” tj. 35 m2.

Jeżeli więc, powierzchnia altany wynosi 40 m2, zachodzi wówczas konieczność jej zmniejszenia.
W przypadku braku możliwości zmniejszenia altany np. z względów konstrukcyjnych zachodzi konieczność jej wyburzenia.

Nie ma możliwości pozostawienia w świetle obowiązujących przepisów altany przekraczającej wymiary określone w art. 57 ustawy o ROD. Nie ma również w tym przypadku znaczenia, iż altana została wybudowana przez poprzedniego użytkownika działki rodzinnej
.

Definicja dachu stromego

Dach altany powinien mieć 4 m wysokości w przypadku, gdy jest płaski, dach stromy może mieć wysokość do 5 m.

Ważne jest przy tym określenie co to jest dach stromy.
Otóż według obowiązujących Polskich Norm i przyjętej wykładni dach stromy jest to dach
o kącie nachylenia połaci dachowej do powierzchni płaskiej dachu większym niż 12 stopni,
dach płaski ma nachylenie mniejsze od 12 stopni.

          


monitoring pozycji
Rodzinny Ogród Działkowy im. Żwirki i Wigury
ul. Ciołkowskiego 2/4 Białystok 15-245
e-mail : rodbialystok@wp.pl
tel . 533 330 001
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego